Home / Museumvrienden / Statuten

STATUTEN

concept gewijzigde statuten

De statuten zijn sinds de oprichting niet meer gewijzigd. Het bestuur heeft de tekst in gangbare taal gezet en enkele artikelen aangepast. Het concept is op de AL 2016 besproken en door de leden geaccepteerd, nu is het concept getoond zoals dat door de notaris zal worden ondertekend.

Vereniging van Goudse Museumvrienden

NAAM Artikel 1: De vereniging draagt de naam: ‘Vereniging van Goudse Museumvrienden’.

ZETEL EN DUUR Artikel 2: De vereniging, aangegaan voor onbepaalde tijd, heeft haar zetel te Gouda.

DOEL Artikel 3: 1. De vereniging stelt zich ten doel: a. het wekken van belangstelling voor de verzamelingen en het stimuleren van een zo groot mogelijke betrokkenheid bij de activiteiten van Museum Gouda; b. het verrijken van verzamelingen door aankopen en vervolgens in bruikleen geven aan Museum Gouda; c. het bekostigen van kleine restauraties van beschadigde bezittingen van het museum; d. het geven van inlichtingen en adviezen aan de leden opdat zij waardering voor het museumbezit kunnen uitdragen. 2. De vereniging tracht dit doel te bereiken door: a. het organiseren van lezingen over kunst, rondleidingen in het museum en andere activiteiten; b. het geven van informatie over tentoonstellingen, aanwinsten en andere evenementen in het museum; c. het uitgeven van informatie en achtergrondgegevens d.m.v. Nieuwsbrieven en Museumbrieven; d. het aankopen van kunstobjecten en in bruikleen geven aan Museum Gouda o.a. vanuit vrijkomende gelden uit het Bouterfonds; e. periodiek eigen kunstobjecten van leden exposeren in de vriendenvitrines; f. het aanwenden van andere wettige middelen, die van belang zijn, al dan niet in samenwerking met derden.

LEDEN Artikel 4: 1. De vereniging bestaat uit: gewone leden en ereleden. 2. Het bestuur houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

LEDEN, ERELEDEN Artikel 5: 1. Gewone leden kunnen allen zijn die achttien jaar of ouder zijn. 2. Ereleden zijn zij, die zich tegenover de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en daartoe door de algemene ledenvergadering, op gemotiveerd voorstel van het bestuur of van tenminste vijf leden, worden benoemd.

TOELATING/VERKRIJGING VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 6: 1. Het bestuur beslist omtrent de toelating van de leden. 2. Bij niet-toelating tot lid kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP Artikel 7: 1. het lidmaatschap eindigt: a. door het overlijden van het lid; b. door opzegging van het lid; c. door opzegging namens de vereniging. Dit kan gebeuren wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap, zoals de statuten stellen, te voldoen, wanneer een lid de verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, of wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren; d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken als een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt. 2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur. 3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of het lid redelijkerwijs niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren. 4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgend op de datum waartegen was opgezegd. 5. Een lid is bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten. 6. Ontzetting uit het lidmaatschap vindt door het bestuur plaats. 7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevraagd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. In de algemene vergadering kan de door het bestuur besloten ontzetting bevestigd worden. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst. 8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft toch de jaarlijkse bijdrage voor de gehele periode verschuldigd.

JAARLIJKSE BIJDRAGE Artikel 8: 1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, de laatste door de algemene vergadering vastgesteld. Zij kunnen daartoe in categorieën worden ingedeeld, die een verschillende bijdrage betalen. 2. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen. 3. Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van een contributie.

GELDMIDDELEN Artikel 9: De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit: a. contributie van leden; b. subsidies en alles dat krachtens schenking wordt verkregen of bij een nalatenschap die beneficiair moet zijn aanvaard; c. opbrengst uit beheerd geld wordt voor aankoop van kunst aangewend en voor restauratie; d. andere inkomsten.

BESTUUR Artikel 10: Het bestuur bestaat uit minstens drie en maximaal negen personen, die door de algemene vergadering worden benoemd.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP / PERIODIEK LIDMAATSCHAP / SCHORSING Artikel 11.1: Elk bestuurslid, ook wanneer deze voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is niet meer dan tweemaal achtereenvolgens herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger tijdelijk in. Bij de eerstkomende verkiezing kan de vervanger worden gekozen voor zijn eerste benoeming. 3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts: a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging; b. door bedanken; c. als onder curatelestelling geschiedt of een bewindvoerder wordt ingesteld.

BESTUURSFUNCTIES / BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR Artikel 12: 1. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de algemene vergadering in functie gekozen. Het bestuur verdeelt de overige bestuursfuncties onderling. Een bestuurslid kan meer dan één functie vervullen. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris notulen gemaakt en door de voorzitter en secretaris ondertekend na beoordeling van de inhoud. 3. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regels betreffende de vergadering en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven.

BESTUURSTAAK / VERTEGENWOORDIGING Artikel 13: 1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten, is het bestuur belast met het besturen van de vereniging. 2. Als het aantal bestuursleden beneden drie personen is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen waarin de voorziening in de open plaats of de open plaatsen aan de orde komt. 3. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak uit te laten uitvoeren door commissies, benoemd door het bestuur, waarvan tenminste een bestuurslid deel uitmaakt. 4. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot besluiten betreffende overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bewaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt. 5. Het bestuur moet eveneens goedkeuring krijgen van de algemene vergadering voor besluiten tot: I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde te boven gaande, als jaarlijks door de algemene vergadering zal worden vastgesteld. II. a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen; b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend; c. het ter leen verstrekken of opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet; d. het aangaan van overeenkomsten; e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden; f. het sluiten van arbeidsovereenkomsten. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan. 6. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd: a. hetzij door het bestuur; b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden.

JAARVERSLAG / REKENING EN VERANTWOORDING Artikel 14: 1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met een en dertig december. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige aantekeningen te houden dat daaruit te allen tijde de rechten en plichten duidelijk zijn. 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur. Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen. 4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van ten minste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit. 5. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige laten bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven. 6. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie. 7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3 zeven jaar lang te bewaren.

ALGEMENE VERGADERINGEN Artikel 15: 1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen. 2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering – gehouden. In de jaarvergadering komen ondermeer aan de orde: a. het jaarverslag en de rekening en de verantwoording bedoeld in artikel 14 met het verslag van de daar bedoelde commissie; b. de benoeming van de in artikel 14 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar; c. voorziening in eventuele vacatures; d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd in de vergaderingsagenda. 3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo vaak als het bestuur dit wenselijk acht. 4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek, van ten minste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één tiende gedeelte van de stemmen, verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan vier weken. Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 19 of bij advertentie in ten minste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- of weekblad.

TOEGANG EN STEMRECHT Artikel 16: 1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging, behalve geschorste leden. 2. Over toelating van andere dan in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering. 3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is heeft één stem. 4. Een lid kan zijn stem over een geagendeerd voorstel bij schriftelijke machtiging door een ander lid uitbrengen. Het lid kan maximaal voor twee afwezige leden een machtiging krijgen.

VOORZITTERSCHAP / NOTULEN Artikel 17: 1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of door de plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden, door het bestuur aan te wijzen, als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daar zelf in. 2. Van het verhandelde in elke vergadering worden, door de secretaris of een ander door de voorzitter daartoe aangewezen persoon, notulen gemaakt, welke in de eerstvolgende algemene ledenvergadering door de aanwezigen worden vastgesteld en door de voorzitter en de notulist ondertekend. Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken. De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING Artikel 18: 1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen, is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel. 2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid van de vergadering dit verlangt. Of, als de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk plaats vond, indien een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming. 3. Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen. 4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. 5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming plaats. Indien bij een dergelijke stemming geen van de personen waarover wordt gestemd, een gewone meerderheid van stemmen krijgt, vindt herstemming plaats tussen de twee personen, waarop de meeste stemmen zijn uitgebracht. Indien bij deze herstemming de stemmen staken, beslist het lot direct. Over personen wordt schriftelijk gestemd. 6. Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet de verkiezing van personen raakt, dan is het verworpen. 7. Stemmingen over personen geschieden schriftelijk. Alle overige stemmingen vinden mondeling plaats, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming wenselijk vindt of één van de stemgerechtigden dit wenst vóór de stemming. Schriftelijke stemming gebeurt op ongetekende, gesloten briefjes. Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij een stemgerechtigde hoofdelijke stemming verlangt. 8. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering. 9. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten genomen worden, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproep plaatsgehad of vond deze niet op de voorgeschreven wijze plaats of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPEN ALGEMENE VERGADERING Artikel 19: 1. De algemene vergaderingen worden bijeen geroepen door het bestuur. De bijeenroeping van de vergadering kan geschieden door een langs elektronische weg toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht aan het adres van het lid dat door dit lid voor dit doel is bekend gemaakt. De oproep kan ook schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister plaatsvinden. De termijn voor de oproep bedraagt tenminste zeven dagen. 2. Bij de oproep worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

STATUTENWIJZIGING Artikel 20: 1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten worden voorgesteld. 2. Zij die de oproep tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste veertien dagen voorafgaand aan de vergadering alle leden een afschrift van de voorgestelde wijziging toezenden. 3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste twee derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Is niet twee derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd, dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee derde van de uitgebrachte stemmen. 4. Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt. Tot het verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.

ONTBINDING Artikel 21: 1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 4 is van overeenkomstige toepassing. De oproep zal het doel van de vergadering moeten vermelden op straffe van nietigheid van het te nemen besluit. 2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan een algemeen nut beogende instelling (zogenaamde ANBI). De voorkeur wordt hierbij aangegeven voor de Stichting Vrienden Kunstpuntgouda. 3. Het bestuur wordt met de liquidatie belast, tenzij de algemene vergadering anders bepaalt.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 22; 1. De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen. 2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

SLOTBEPALING Artikel 23: Op het moment van het verlijden van de statuten worden benoemd tot leden van het bestuur: 1. E.A. Scholten-Quispel, voorzitter 2. M. Pols-Zon, secretaris 3. W. Verwoerd, penningmeester 4. C. van Blokland-Mobach 5. L.H. Wartenbergh 6. L. van der Bruggen

De comparanten zijn mij, notaris bekend.

WAARVAN AKTE …