Home / Museumvrienden / Restauratiefonds

Restauratiefonds

In juni 2011 heeft de ledenvergadering besloten om een restauratiefonds in te stellen om kleine restauraties aan museumstukken te financieren. In het depot staan diverse voorwerpen die geëxposeerd kunnen worden maar dat gebeurt niet omdat er een klein mankement aan is. Met een relatief klein bedrag is dat veelal te verhelpen. Museum Gouda kan dan weer het object gebruiken om een deel van de collectie te wisselen.

Dit wisselen maakt ons museum interessant voor nieuwe bezoekers en uiteraard voor onze museumvrienden. De ledenvergadering heeft besloten om € 5000.- als eerste inleg in het fonds te storten. Inmiddels is dit bedrag gegroeid. Als u dit restauratiefonds wilt ondersteunen met een bijdrage, dan kunt u het bedrag over maken op: NL77 INGB 0000 6039 14 t.n.v. de penningmeester Vereniging van Goudse Museumvrienden te Gouda, vermelding: ‘restauratiefonds’ Wij zijn met elk bedrag tevreden en danken u hartelijk voor de storting.

Etalus

Etalus van Plazuid
ontwerp: Eta Lempke

Glasruitje Crabeth

Museum Gouda heeft een zeer zeldzaam zestiende-eeuws kunstwerk aangekocht. Het betreft een glasruitje met een voorstelling van de Verrijzende Christus triomferend over de dood, de zonde en het kwaad. Het is gemaakt door een van Gouda’s beroemdste zonen, Wouter Crabeth. De aankoop is mede mogelijk gemaakt door de Vereniging Rembrandt en de Goudse Museumvrienden. Met het glasruitje wordt een tot nog toe niet zichtbaar deel van het oeuvre van Wouter Crabeth toegevoegd aan de Collectie Nederland.

Het glasruitje krijgt een permanente plek in de Gasthuiskapel van het museum. Hiermee wordt verdieping gegeven aan het verhaal dat Museum Gouda samen met de Sint-Janskerk vertelt over het unieke ensemble van Goudse Glazen, cartons en de altaarstukken. Bovendien complementeert het glasruitje het oeuvre van de familie Crabeth waarvan het museum belangrijke werken in de collectie heeft.

Kamerscherm Doelengebouw in ere hersteld

Dank aan onze partners

Museum Gouda heeft een uniek kamerscherm. Op het kamerscherm is het interieur te zien van de krijgsraadkamer in het Doelengebouw (Tiendeweg) in Gouda. Het biedt een prachtige inkijk in het reilen en zeilen van het schuttersgilde rond 1765. De schutters zitten aan twee lange tafels. Hun hoeden liggen op de stoelen tegen de achterwand. De schutterstukken aan de wanden zijn tot op de dag van vandaag te zien in Museum Gouda. Bij het raam hangt het prachtige schilderij van de krijgsraad van de Goudse schutterij, dat Ferdinand Bol in 1653 maakte. Ook de buffetkast in de hoek, voor de drinkglazen van de schutters, staat in het museum. Het kamerscherm, dat is gemaakt door Simon Klapmuts, is weer bij de schutterstukken te bewonderen. De afgelopen maanden bracht restaurator Patricia Ortiz de kleurenpracht terug. Deze restauratie werd mede mogelijk gemaakt door The Art Clinic (Patricia Ortiz), Ortec en de Vrienden van Museum Gouda.

Bouterfonds

Frits Bouter, overleden 14 januari 2008, wenste dat zijn nalatenschap ten bate van de Gouwenaars zou worden besteed. Hij besloot om zijn nalatenschap aan twee instanties te geven: de Vereniging van Goudse Museumvrienden en het Fonds Goudse Glazen. Het bestuur van de Goudse Museumvrienden voelde, en voelt zich nu nog, verantwoordelijk om de haar toevertrouwde gelden uit het legaat van Frits Bouter, in zijn ‘geest’ te beheren en te besteden. Na overleg met de leden, is er gezamenlijk voor gekozen om het basisvermogen in stand te houden en uitsluitend aankopen te doen vanuit de aanzienlijke rente die destijds nog ontvangen werd. Aanschaf van grote kunstwerken zou betekenen dat het fonds snel uitgeput zou raken. Deze gedachte past niet bij de intentie van de heer Bouter. In het verlengde van zijn wensen is besloten met name kunst aan te schaffen, gemaakt door Gouwenaars, of kunst die het collectiebeleid van Museum Gouda versterkt. Het bestuur is van mening dat de intentie van de heer Bouter voorop moet staan bij elk besluit dat over het Bouterfonds genomen zal worden.

De huidige stand van zaken

Het basisvermogen van het Bouterfonds is in tact gebleven. Vanuit de rente-opbrengsten zijn diverse aankopen gedaan en aan Museum Gouda in bruikleen gegeven.