Home / Museumvrienden

Wordt u ook vriend van Museum Gouda?

De vereniging bestaat uit mensen die zich nauw betrokken voelen bij Museum Gouda en wij voelen ons als het ware 'ambassadeurs' van het museum. Onze inbreng is belangrijk, een fonds bekostigt met regelmaat restauratie van objecten en door aankoop kan werk voor bezoekers in permanente bruikleen zichtbaar zijn.

De vrienden genieten ook van voordelen

  • gratis entree tot Museum Gouda (bijzondere tentoonstelling: soms toeslag)

  • De Nieuwsbrief verschijnt viermaal per jaar. U wordt uitgenodigd voor tentoonstellingsopeningen of rondleidingen

  • uitnodiging voor de vriendenlezingen

  • u kunt zich opgeven voor de jaarlijkse excursie

Per 01-01-2018 bedraagt de jaarlijkse contributie €25 per persoon, of inclusief partner €40.

Bestuur vlnr Chris Wiggers, Marjan Pols, Els Scholten, Lambert van der Bruggen, Leo Wartenbergh.

Museumbezoek

De uitslag van de enquête bevestigt dat onze leden trouwe en frequente bezoekers van Museum Gouda zijn. Ook brengen leden veel gasten mee naar het museum. Dit onderstreept de ambassadeursfunctie die de leden hebben en genereert ook substantieel extra inskomsten voor het museum.

Contributie

Tijdens afgelopen ledenvergadering is een voorstel voor gefaseerde contributie-verhoging geaccepteerd. Hiermee willen we het museum nog beter financieel kunnen ondersteunen. Het bestuur heeft bij dit voorstel getracht zo veel mogelijk rekening te houden met leden die de aangepaste contributie (te) hoog vinden.

ALV, mei 2018

Ledenbestand

Niet verrassend maar wel bevestigd door de enquête is dat veel van onze leden een seniore leeftijd hebben. Het bestuur zal beleid ontwikkelen om instroom nieuwe leden te bevorderen. Daarbij zullen we ons met name richten op specifieke doelgroep jongeren en mensen met multiculturele achtergrond.

Contributie

Tijdens afgelopen ledenvergadering is een voorstel voor gefaseerde contributie-verhoging geaccepteerd. Hiermee willen we het museum nog beter financieel kunnen ondersteunen. Het bestuur heeft bij dit voorstel getracht zo veel mogelijk rekening te houden met leden die de aangepaste contributie (te) hoog vinden.

Nieuwsbrief

De Nieuwsbrief met actuele informatie verschijnt minstens driemaal per jaar aan de vrienden.

Museumbrief

De Vereniging van Museumvrienden brengt een- à tweemaal per jaar de Museumbrief uit. De Museumbrieven geven doorgaans achtergrondinformatie bij actuele tentoonstellingen, soms in de vorm van een themanummer.