Home / ANBI-info / jaarstukken 2015

Toelichting financiële jaarstukken 2015

Algemeen

De extra ledenvergadering heeft een financiële commissie ingesteld. Deze heeft in opdracht van de ledenvergadering een financieel statuut opgesteld. Er is een plan uitgewerkt om een deel van ons vermogen in beleggingsfondsen te steken welke een beperkt risico hebben. Dit in de verwachting dat hieruit meer rendement kan worden gehaald dan via spaarrekeningen. Tevens is een contributievoorstel uitgewerkt. De leden hebben de wens uitgesproken dat het bestuur meer financiële ruimte moet krijgen om voor het museum kunstvoorwerpen (in bruikleen aan het museum) aan te kopen. Hierbij wordt wel de kanttekening gemaakt dat het moet gaan om voorwerpen die permanent of met een behoorlijke frequentie tentoon worden gesteld. Het resultaat van de uitgewerkte plannen in het financieel statuut moet zijn dat er meer geld voor aankopen van bruiklenen voor het museum beschikbaar komt dan in het verleden het geval was. Het opgestelde financieel statuut en het bijbehorende contributievoorstel wordt de leden tijdens de jaarvergadering aangeboden.

Een ruwe berekening van de besteding van de contributie geeft aan dat in 2015 ca. 2/3 van de ontvangen gelden direct of indirect aan het museum, haar promotie en haar activiteiten wordt besteedt. Dit betreft onder andere een deel van de kosten voor de Nieuwsbrief die aan het museum beschikbaar wordt gesteld voor haar bezoekers. Er zijn bijeenkomsten gehouden om het museum en haar tentoonstellingen meer onder de aandacht van leden te brengen. Hierdoor hebben leden, al dan niet met derden, vaker het museum bezocht. Er is geld geschonken voor restauraties van eigendommen van het museum. Er zijn, in overleg met het museum, enkele kleine aankopen gedaan. De inkomsten via het vermogen van het Bouterfonds is gestort in het nieuw opgerichte “Fonds aankopen”.

Verlies- en winstrekening

In dit jaar zijn geen grote uitgaven gedaan. De directie van het museum had een voorstel ingediend om een schilderij van ca. € 80.000 te kopen. Dit voorstel kreeg geen meerderheid in de ledenvergadering.

De vereniging ontvangt regelmatig extra bijdragen van leden. Deze worden direct overgeboekt naar de posten waarvoor ze zijn bestemd en komen niet in de algemene middelen.

Ondanks het feit dat de organisatoren van de excursies geen kosten in rekening hebben gebracht, is er in 2015 een klein bedrag te kort gekomen.

Er is in 2015 geen Museumbrief uitgebracht. Hierdoor is op deze post niets uitgegeven. Daar tegenover staat een extra uitgave op de post Nieuwsbrief.

In de post PR zit de ontwikkeling van onze nieuwe website. Hierdoor is deze post hoger uitgevallen dan begroot. Vanuit de vereniging wordt veel belang gehecht aan het betrekken van de leden bij de activiteiten van het museum. Op deze wijze zijn onze leden beter in staat zelfstandig het museum te promoten.

Het positieve saldo is te verklaren door het niet uitgeven van de museumbrief. De groei van de investeringsruimte is versterkt doordat een aantal mensen de post van de vereniging bezorgen.

Begroting

De administratie en beheerskosten zijn aangepast aan de uitgaven uit het verleden.

In de opbrengst van het fonds aankopen is voor 2017 veiligheidshalve gerekend op een bedrag dat overeenkomt met de rente die op het kapitaal verkregen zou kunnen worden.

Er is uitgegaan van het uitbrengen van 5 Nieuwsbrieven en 1 Museumbrief. Met name kostenstijging van de porti zijn een bron van zorg. In plaats van een museumbrief is de door het museum opgestelde brochure over Erasmus aan de leden gezonden. Een Museumbrief wordt alleen uitgebracht in het verlengde van een speciale tentoonstelling van het museum. Mogelijk is dit in 2017 weer het geval.

Indien de post “aankopen voor het museum” niet wordt gebruikt wordt het bedrag overgeboekt naar het fonds aankopen.

De hoogte van het restauratiefonds wordt in 2016 teruggebracht tot € 2500. Het fonds wordt, indien nodig, ieder jaar aangevuld tot dit niveau vanuit extra ledenbijdragen en de contributie.

Voor de contributie is vanaf 2017 gerekend met € 25 voor een bijdrage van één persoon op één adres en met € 40 voor twee personen op één adres.

Balans

De gemeente Gouda is eigenaar van alle stukken die het museum Gouda bezit. Dit is voor het bestuur van de Museumvrienden aanleiding geweest formeel alle nieuw aangeschafte stukken aan het museum in bruikleen te geven. Hierdoor wordt het eigen vermogen vertekend. In de balans is een splitsing gemaakt tussen de (aanschaf) waarde van de in bruikleen gegeven stukken en het verenigingsvermogen in geld.

De saldi van de diverse rekeningen op de balans zijn in overeenstemming met de opgaven van de betreffende banken per 31 december 2015.

Veiligheidshalve is het vermogen van de vereniging ondergebracht bij verschillende banken.

Om kosten te besparen wordt het verzoek voor de jaarlijkse bijdrage bij de laatste nieuws- of museumbrief gevoegd. Veel leden betalen kort na het ontvangen van de contributiebrief waardoor de post vooruitbetaalde contributie vrij hoog is. In 2014 was dit beduidend minder doordat de contributiebrief pas begin januari kon worden bezorgd.

Een belangrijk deel van de verenigingspost in Gouda en Reeuwijk wordt bezorgd door vrijwilligers. Wij hopen dat zij dit nog vele jaren willen blijven doen. Wij en zij kunnen dit echter niet garanderen. Om een juist inzicht te houden zijn de bespaarde kosten wel in rekening gebracht op de diverse posten. In overleg met de bezorgers is dit niet uitgegeven geld tegen geboekt als gift voor het Fonds aankopen.

Legaat Bouter

Conform een besluit van de ledenvergadering wordt het oorspronkelijk verkregen vermogen in stand gehouden. Vanuit dit fonds worden in principe alleen grotere aankopen gedaan. Per 31-12-2015 is er in dit fonds een bestedingsruimte van € 9068,95.

Slotopmerkingen

Het bestuur bedankt al de leden die kosteloos activiteiten voor de vereniging (dus ook het museum) verrichten. Hierdoor heeft de vereniging een ruimere financiële armslag.

Willem Verwoerd (ex-penningmeester)